IT riešenia a ľudské zdroje na mieru pre Vaše ambiciózne ciele

IT Consulting > Business poradenstvo

FENIX CONSULT Business poradenstvo ponúka unikátne skúsenosti, ktoré vám umožnia zdokonaliť hodnotu vašich investícií do technológií a dosiahnuť tak skutočne zlepšené výsledky.

Naši konzultanti poskytujú klientom relevantné odborné znalosti a riešenia potrebné pre úspešnú transformáciu Vášho podnikania, ktoré pomáhjú zlepšiť záujem zákazníkov, prevádzkovú efektivitu, riziká, zhody s predpismi a rast tržieb.

 Vyberte si z nášho portfólia v oblasti Business poradenstva:

 • Operačný program integrovaná infraštruktúra
 • Podnikové riešenia
 • Odvetvové poradenstvo
 • Technologické poradenstvo
 • Daňové poradenstvo
 • Obchodno-právne poradenstvo
 • Účtovnícke poradenstvo

 

Operačný program integrovaná infraštruktúra

Naši konzultanti dokážu vďaka svojim skúsenostiam vytvárať reálnu hodnotu pre klientov.

FENIX CONSULT Business strategickí konzultanti poskytujú komplexnú podporu v rámci národných a fázovaných projektov financovaných Európskou úniou v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra pre programové obdobie 2014-2020.

Naše portfólio:

 • Prípadové štúdie 
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre národné a fázované projekty 
 • Poradenstvo pre národné a fázované projekty
 • Odborné hodnotenie národných a fázovaných projektov

 Informatizácia 


Podnikové poradenstvo

FENIX CONSULT Vám ponúka skúsenosti z podnikových procesov, rozsiahle odvetvové a technické skúsenosti, na základe ktorých dodáva know-how a zlepšenie výsledkov Vášho aplikačného portfólia. Pomáhame Vám s nasadením komplexného riešenia naprieč podnikovými funkciami, ktoré sú založené na podnikovom aplikačnom softvére, databázach, spracovaní veľkých objemov dát, mobilite a cloud infraštruktúre.

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti účtovníctva, daní, spracovania miezd a navyše Vám poskytneme obchodno-právne poradenstvo, zastupovanie pred úradmi sociálneho zabezpečenia ako i daňovým úradom.
Naši konzultanti Vás podporia pri transformácii Vašich podnikových aplikácií, aby ste dokázali využiť ich ekonomické a prevádzkové výhody v nasledujúcich oblastiach:

 • Cloud poradenské služby

          Transformácia alebo výmena zdedených aplikácií aj nasadenie nového riešenia založeného na cloude, FENIX CONSULT je partnerom, ktorý Vám pomôže byť                   úspešný.

 • SAP poradenské služby

           Naša firma ponúka širokú škálu služieb, ktoré uspokoja potreby zákazníkov previazanými s aplikáciami, platfomami a databázou SAP.

 • Microsoft poradenské služby  

           Naša firma dodáva integrované riešenia na mieru, ktoré spĺňajú podnikové potreby klienta.

 • Oracle poradenské služby

   Konzultačné schopnosti FENIX CONSULT pre oblasť Oracle predstavujú next-gen IT riešenia naprieč všetkými hlavnými priemyselnými odvetviami a                                podnikovými oblasťami.


Odvetvové poradenstvo

Odvetvoví konzultanti z FENIX CONSULT poskytujú klientom odborné znalosti a riešenia potrebné pre úspešnú transformáciu ich biznisu pričom Vám pomáhame zlepšiť prepojenie so zákazníkmi, prevádzkovú efektivitu, riziká, zhody s predpismi a rast tržieb.

Naši konzultanti poskytujú poradenské služby zamerané na konkrétne odvetvie v oblasti komplexných technologických a podnikových riešení.

 •  Verejná správa 

           Naši konzultanti sú pre klientov partnermi pri transformácii prevádzky s pomocou technológií. Či už ide o podporné oblasti, modernizáciu a ochranu štátnej                      infraštruktúry alebo poskytovanie lepších služieb občanom, pomáhame organizáciám verejného sektora plniť svoje poslanie a získať čo najviac z ich dostupných              zdrojov.

 • Zdravotníctvo a farmaceutické spoločnosti 

Pomáhame organizáciám inovovať, modernizovať a rásť - poskytovať lepšiu starostlivosť a zdravie pre obyvateľstvo a znižovať per capita náklady. Poradenstvo v oblasti  transformácie zdravotníctva pomáha klientom zvyšovať akcieschopnosť prostredníctvom informačných zdravotníckych technologických inovácií, ďalej maximalizovať hodnotu investícií do elektronického zdravotníctva, zlepšovať výsledky pacientov integráciou starostlivosti. Takto organizácie dosahujú zvýšenie organizačnej flexibility, agility a odozvy pri súčasnom znížení nákladov prostredníctvom moderných technológií a transformácie podniku

 • Poisťovne 

          FENIX CONSULT poskytuje takú transformáciu technológií, aby došlo k zmysluplným a efektívnym zmenám, ktoré charakterizujú lídrov na trhu poisťovníctva.                   Spracovanie veľkých objemov dát, cloud computing, mobilitu, sociálnych sietí a " Internet of Things " umožňujú vytvoriť novú digitálnu ekonomiku, ktorá kladie              zvýšenú pozornosť na potreby spotrebiteľov a efektívne poskytovaniu tovarov a služieb.

 • Energetika 

          Naša firma poskytuje svojim klientom v oblasti energetiky strategickú príležitosť: osvedčené obchodné výsledky prostredníctvom obnovy technológií a inovácií.                 Naši konzultanti z energetického odvetvia transformujú prevádzkové modely a podporujú technológie prostredníctvom poradenstva, riadenia zmien,                               implementácie a outsourcingových programov.Technologické poradenstvo 

Technologickí konzultanti FENIX CONSULT odhaľujú technologické prekážky rastu, ktoré bránia podnikateľskému rastu a využívajú svoje jedinečnú kombináciu obchodných a technologických skúseností na riešenie Vašich špecifických výziev. Naše metodológie, nástroje a osvedčené postupy pmáhajú transformovať Vašu IT podnikovú štruktúru.
Ponúkame Vám kompletné služby IT poradenstva, adresované nielen technologickej transformácii, ale hglavne jej vplyvu na Vašu organizáciu. Naše IT poradenstvo vylepší Vaše podnikové procesy, pracovné postupy a systémy riadenia, ktoré sú ovplyvnené zmenou technológie a pomôže zabezpečiť plynulý prechod.

 • Riadenie IT majetku a nákladov

          Pomáhame firmám dramaticky znížiť a riadiť IT náklady. Prostredníctvom štandardizácie, riadnej dokumentácie a detekcie strát, môžete znížiť riziko, zlepšiť                   riadenie zásob a zefektívniť podporu strategického rozhodovania.

 • Správa IT

          Správa IT je rozhodujúcou zložkou pre zlepšenie riadenia IT. To sa vzťahuje na riadenie rizík, ako aj zvýšenú zodpovednosť pri rozhodovaníVaša správa IT                   bude vďaka FENIX  CONSULT prepojená priamo k firemnej stratégii, aby sa zabezpečilo, že investície do IT budú vytvárať podnikovú hodnotu.

 •  Riadenie IT služieb

           Riadenie služieb zabezpečí, že zladíme IT s vašimi podnikovými požiadavkami a že správne aplikácie budú dostupné a uspokoja potreby užívateľov.                                Pomocou  nášho procesného prístupu môžete odhaľovať a riešiť Vaše IT problémy proaktívne. Naše služby trvalo znižujú objem incidentov v priemere o 10%                  prestoje kritických služieb až o 50%.Daňové poradenstvo

          Poskytujeme komplexné daňové poradenstvo v závislosti od konkrétnych potrieb Vašej spoločnosti:

·       Daň z príjmov – príprava kalkulácie dane z príjmov, výpočet preddavkov na daň z príjmov, daňové priznanie pre FO i PO, identifikácia rizikových oblastí, navrhovanie optimalizácie daňovej povinnosti

·       DPH – daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty v mesačnej alebo kvartálnej periodicite, súhrnný výkaz, výpočet koeficientu, príprava žiadostí o vrátenie DPH zaplatenej v zahraničí

·       Miestne dane – splnenie oznamovacej povinnosti, spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností a daňového priznania k dani z motorových vozidiel, výpočet preddavkov

·       Optimalizácia daňovej pozície klienta

·       Odborné konzultácie a písomné stanoviská k vybraným daňovým problémov klienta, poskytovanie informácií o základných zmenách v legislatíve

·       Zastupovanie klientov pri daňovej kontrole a vypracovanie odvolaní

·       Vyhotovenie hlásení, prehľadov, ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, splnenie registračných a oznamovacích povinností v zmysle platnej daňovej legislatívyObchodno-právne poradenstvo


FENIX CONSULT poskytuje profesionálne služby v oblasti obchodného a právneho poradenstvo, zastupovanie pred úradmi sociálneho zabezpečenia ako                           i daňovým úradom. V našej spoločnosti sa môžete spoľahnúť na vysoký etický štandard, zaručujeme profesionalitu, kvalitu a diskrétnosť.

·       Zakladanie spoločností
·       Zakladanie živností
·       Vykonávanie zmien v Obchodnom registri
·       Zákonné registrácie podnikateľských subjektov
·       poradenstvo v obchodno – právnej oblasti
·       Lektorská činnosť – prednášková činnosť v oblasti ekonomiky, práva, účtovníctva, daňovej a účtovnej legislatívy
·       Finančné plány a ekonomické analýzy
·       Finančné služby pre projekty EÚ
·       Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
·       Implementácia legislatívnych zmien do systému účtovníctva
·       Sprostredkovateľská činnosť
·       Administratívne služby
·       Archivácia účtovníctva, miezd a personalistiky, daňových a účtovných dokladov

Účtovnícke poradenstvo

 • Jednoduché účtovníctvo 

·       Komplexné vedenie účtovnej evidencie vrátane všetkých účtovných kníh

·       Vypracovanie účtovných výkazov

·       Evidencia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

·       Spracovanie daňového priznania k DPH

·       Ročná uzávierka a príprava údajov pre výpočet dane

·       Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

·       Vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR

 • Podvojné účtovníctvo

·       Komplexné spracovanie dokladov v sústave podvojného účtovníctva

·       Posúdenie oprávnenosti uplatnenia nákladov v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

·       Zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov týkajúcich sa zdaňovacieho obdobia

·       Evidencia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

·       Spracovanie daňového priznania k DPH

·       Vykonanie inventarizácie účtov k 31.12.

·       Spracovanie účtovných výkazov

·       Ročná účtovná uzávierka a ročná účtovná závierka

·       Spracovanie daňového priznania k dani z príjmov

·       Vypracovanie výkazov pre Štatistický úrad SR